Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané.

Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách výzvu – Provoz a údržba 2022.

 

Termín podávání žádostí:

1. 8. 2022 (12:00) – 31. 8. 2022 (12:00)

Období vzniklých nákladů:

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 (úhrada nejpozději do 31. 1. 2023)

Způsob podání žádosti:

pouze Datovou schránkou – pokud klub nemá datovou schránku, je řešením tzv. zmocněnec, který může žádost zaslat svojí datovou schránkou. Toto řešení má ale určitá pravidla, a pokud ho využijete, dobře si prostudujte Výzvu

 

 

 • Oprávněným žadatelem jsou spolky a pobočné spolky, jejichž předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou provozovateli sportovních zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti (např. a.s., s.r.o. a podobně).
 • Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm provozované sportovní zařízení, které je předmětem žádosti.
 • Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz.
 • O dotaci si nemohou žádat subjekty, které si sportovní zařízení pronajímají od např. soukromého subjektu, jiného spolku, atp. (bod 6.2.b)
 • Výše dotace se vypočítává z nákladů na provoz a údržbu roku 2021, přičemž musí činit minimálně 80.000,-. Výše samotné dotace pak bude činit 50% z nákladů 2021 (min. 40.000,-)

 

 

Zaměřte se prosím ve Výzvě na článek 12.9, dle kterého je možno u nákladů na energie, vodné a stočné vycházet z předpokladu nebo již nasmlouvané ceny pro rok 2022 – musí však být žadatelem doloženo ke dni vydání Rozhodnutí.

 

 • Dalším bodem, na který  chceme upozornit, je bod 15.1.g, podle kterého se za neodstranitelnou vadu žádosti považuje to, že přílohou žádosti není písemné pověření, pokud žádost podává jiný člen statutárního orgánu než předseda. Znamenalo by to tedy, že pokud žádost podává např. statutár místopředseda, musí mu statutár předseda udělit písemné pověření a to k žádosti přiložit. Tento problém se může týkat kolektivních statutárních orgánů a NSA pracuje na jeho odstranění – zatím ve výzvě ale je.
 • V žádosti není možné uplatnit žádné osobní náklady zaměstnanců (tzn. DPP, DPČ, zaměstnanecké poměry)
 • Jedna z příloh je Úplný výpis z registru skutečných majitelů – tento dokument vám opět na požádání zajistíme obratem.
 • Výzva provoz a údržba 2022 oproti výzvám minulým rozšířila rozšířila okruh neodstranitelných vad – vše naleznete v článku 15.
 • Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost.

 

Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti a na této internetové adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána! Žadatel dále vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2.

 

 • Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.
 • Pokud nemáte zavedenou datovou schránku, velmi doporučujeme si ji obratem zřídit, což by nemělo trvat více než 2 týdny.
 • Vzhledem k obsáhlosti Výzvy není možné v tomto informativním mailu obsáhnout veškerou problematiku. Doporučujeme pečlivě výzvu prostudovat, za správnost podání dotace zodpovídá statutární orgán spolku.

 

Kolektiv Středočeské krajské organizace ČUS