Od 12. ledna do 27. ledna 2022 (15:00 hodin) je možno podávat žádosti o dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje – Podpora sportovních a volnočasových aktivit v oblastech investiční a neinvestiční podpory.

SHRNUTÍ INFORMACÍ:

Výše dotace:

 • investiční – 40.000 – 400.000 Kč
 • neinvestiční – 50.000 – 150.000 Kč
 • u spolků činí spoluúčast 20%.

 

Účel použití:

Investiční – výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení, investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Neinvestiční – na podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady – např. nájmy, energie)

 

Povinné přílohy:

 • výpis ze spolkového rejstříku
 • úplný výpis skutečného majitele (nesmí být starší 30 dnů)
 • podrobný rozpočet nákladů akce/projektu
 • výpis z katastru nemovitostí či nájemní smlouva u projektů stavebního charakteru – nájemní smlouva musí být uzavřena na min. 10 let
 • 3 fotografie u projektů stavebního charakteru
 • vyjádření stavebního úřadu u stavebních akcí projektu

Tip: v rámci žádosti budete vyplňovat i popis projektu – čím podrobnější tím lepší bodové ohodnocení.

 

Podstatné změny jsou:

 • navýšení celkové alokace Fondu sportu a volného času z 25 mil. Kč na 39,5 mil. Kč
 • posílení tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ z 6,5 mil. Kč na 21 mil. Kč
 • navýšení horní hranice maximální možné výše poskytnuté dotace u tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ ze 300 000 Kč na 400 000 Kč
 • navýšení maximální částky na nákup jednorázového dlouhodobého hmotného majetku (movitého – např. stroje, přístroje, zařízení apod.) ze 100 000 Kč na 150 000 Kč
 • zrušena povinnost dokládat přílohu Doklad osvědčující legální existenci žadatele (ověřuje nově přímo poskytovatel) NICMÉNĚ novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla nově zakotvena povinnost dokládat údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě ÚPLNÉHO výpisu
 • možnost podat žádost i vyúčtování datovou schránkou (podrobné informace jsou uvedeny v metodickém pokynu v příloze)

 

Další podrobné informace naleznete ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty-a-dotace

Program 2022 – Středočeský kraj – Fond sportu a volného času

 

V rámci servisu OTS Benešov vám opět zajistíme Úplný výpis z evidence skutečných majitelů zdarma a obratem. Stačí si o něj napsat na email benesov@cuscz.cz