Územní pracoviště České unie sportu po celý listopad intenzivně pomáhala klubům s žádostmi o dotace z klíčové dotační Výzvy Můj klub, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od tří do dvaceti let. 89 servisních center ČUS poskytovalo zástupcům klubů a tělovýchovných jednot z celé republiky administrativní podporu, odpovídalo na dotazy, asistovalo při vyplnění žádostí a kompletování povinných příloh k dotaci. Pracovníci ČUS poskytli přímou pomoc při zpracování žádostí více než 2000 TJ/SK.

 

Naše územní pracoviště řešila v průměru přes 500 telefonních či mailových dotazů denně. A to nejen pro sdružené subjekty v ČUS, ale pro kohokoliv z celého sportovního prostředí v Česku, kdo o asistenci požádal. Úspěšně jsme odbavovali dotazy, které kapacitně nemůže řešit Národní sportovní agentura. Atypické situace žadatelů, které výzva doslovně neřešila, jsme konzultovali a probírali v součinnosti s pracovníky NSA. Takto aktualizované informace ihned využívala všechna naše pracoviště. Proces podávání žádostí o dotace se tak usnadnil, zrychlil a snížila se chybovost žádostí,“ popsal Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

 

 

V letošním roce byli zástupci České unie sportu a experti z řad okresních pracovišť proškoleni přímo Národní sportovní agenturou, aby mohli poskytovat žadatelům z řad klubů komplexní servis. NSA přímo na svém dotačním portálu zveřejnila kontakt na 14 pracovišť ČUS. S odbornou pomocí bylo však připraveno všech 89 územních pracovišť ČUS, které se o podporu klubů podělily. „Rozhodně se součinnost s agenturou osvědčila, naši pracovníci disponovali státem garantovanými znalostmi a o služby našich územních servisních center byl velký zájem. Digitalizace administrativy dotací, včetně žádostí je pro řadu klubů složitá. Vytížení našich zaměstnanců v územních pracovištích tak bylo v daném čase enormní. Díky jejich práci byla asistence dostupná pro každého žadatele a agentura nebyla zahlcena tisíci telefonátů s dotazy k vyplnění žádostí,“ dodal Jan Boháč.

 

Z  dotace Můj klub 2022 mohou TJ/SK čerpat zásadní finanční prostředky na přípravu dětí nebo na provoz a údržbu sportovního zařízení. Pro žádost o státní dotaci je však potřeba provést několik administrativních úkonů a dodat řadu potvrzení. Často se stává, že se v pokynech dobrovolný funkcionář ze sportovního klubu ztratí nebo se mu nedaří potřebné podklady získat.

 

Je potřeba sehnat například doklady o bezdlužnosti, výpis evidence skutečných majitelů, z banky doložit potvrzení o vedení účtu atd. A dále zadat správně své evidované sportovce a trenéry do rejstříku sportu NSA. Veškerými procesy jsme zástupce klubů provázeli, buď osobně, po telefonu nebo mailem. Jednoduché to opravdu nemají,“ popsala Jitka Peřina z Karlovarské krajské organizace ČUS.

 

Bez pomoci by řada klubů skončila

Lidé nám potvrzují, že kdybychom s nimi nespolupracovali, kdyby neměli odbornou administrativní podporu z našeho servisního centra ČUS, tak už by s vedením klubu dávno skončili. Zástupcům klubů jsme poskytovali maximální servis, často na hranici našeho vyčerpaní. Listopadem naše práce ale rozhodně nekončí, čeká nás pomoc při vyúčtování lokálních dotací, ale také běžná agenda, jako například vedení účetnictví klubům,“ dodala Peřina.

 

Přímou pomoc s využitím dotačního programu Můj klub, kdy termín posílání žádostí skončil v listopadu, poskytla letos ČUS více než dvěma tisícovkám sportovním subjektům, podobně jako v loňském roce, další tisíce klubů využily telefonickou podporu. ČUS je nadále připravena kvalifikovaně pomáhat žadatelům s dalšími procesy v rámci čerpání dotací. „Výhodou pro NSA může být, že v rámci komunikace s kluby shromáždíme obrovské množství námětů a poznatků z administrace dotace, kterou agentuře poskytneme pro zdokonalení dotačního procesu v příštím období,“ dodal Jan Boháč, generální sekretář ČUS.