V Praze na Strahově se 9. listopadu uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V jeho úvodu se zabýval předseda ČUS Miroslav Jansta aktuálním vývojem v souvislosti se sestavováním nové vlády. Vyzvedl, že vládní prohlášení, které podepsali zástupci všech koaličních stran, věnuje pozornost oblasti sportu a pohybovým aktivitám a že příslušná kapitola přiměřeně odráží základní rámec potřeb i požadavků sportovního prostředí.

 

„Do jednání s představiteli nového vládního uskupení se zapojili i představitelé sportovního prostředí včetně České unie sportu. Naším hlavním cílem bylo, aby také v dalším volebním období spravovala sport Národní sportovní agentura se samostatnou rozpočtovou kapitolou. Za velice důležité považujeme to, že vládní prohlášení počítá s investicemi do sportovní infrastruktury, usiluje o zavedení vícezdrojového financování sportu a zahrnuje i administrativní podporu klubů vyjádřenou podporou sportovních center. V minulosti jsme už však zaznamenali mnoho různých prohlášení, která následně vláda neplnila důsledně. Věříme, že nyní – i vzhledem ke covidové pandemii, narůstajícímu počtu obézních lidí a akutní potřebě pohybových aktivit – to bude jiné.  Pro naplnění jednotlivých záměrů je ČUS i nadále připravena jednat nejen s NSA, ale také se zástupci politických stran zastoupených v příslušných parlamentních výborech řešících oblasti související se sportem, vzděláváním, zdravotní prevencí a zdravým životním stylem“ řekl Miroslav Jansta.

 

Předseda ČUS dále informoval o připravované konferenci ve spolupráci s Českým olympijským výborem o společném a koordinovaném přechodu na zavedení krátkého jména Česko/Czechia při české sportovní reprezentaci. Konference se uskuteční 9. prosince v Praze – pozváni byli představitelé sportovních svazů a zástupců sněmovních či senátorských sportovních podvýborů. Na akci vystoupí se svými přednáškami rovněž experti z řad geografů, historiků, jazykovědců a odborníci na marketing.

 

Další ekonomický propad po covidové pandemii

Generální sekretář ČUS Jan Boháč seznámil členy VV ČUS s rozsahem žádostí ČUS o státní podporu z dotačních programů NSA na rok 2022 v celkové výši 162 milionů korun. Žádosti jsou rozděleny do čtyř tematických kapitol se zaměřením na zabezpečení provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS, na činnost centra ČUS a jeho zaměstnanců, na údržbu a provoz sportovních center a infrastruktury ve vlastnictví ČUS a realizaci projektů pro sportování veřejnosti. „Klíčová je pro nás zejména podpora 89 územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu působících na krajské a okresní úrovni. V poslední době navíc registrujeme značný nárůst poptávky ze strany klubů o jejich služby, které se netýkají pouze zpracování a vyúčtování dotací, ale přibývají i nové požadavky týkající se například nových registrů, typově evidence skutečných majitelů, a problémů, které přináší postupující digitalizace státní administrativy. Bez výraznější finanční podpory však činnost ani další personální rozvoj územních pracovišť není možný,“ uvedl Jan Boháč.

 

Ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil VV ČUS rozbor výsledku hospodaření ČUS za období leden až září 2021. Propad hospodaření v porovnání se stejným obdobím roku 2019, což byl poslední rok nepostižený covidovou pandemií, činí 65,02 milionu korun – ze zisku 26,6 milionu korun za stejné období 2019 se dostalo do ztráty 38,4 milionu korun v letošním roce. Vysoké finanční ztráty způsobené několikaměsíčním nuceným uzavřením všech středisek ČUS (Podolí, Nymburk, Strahov, Zadov) poté, co stát svými zásahy výrazně omezil podnikání, přitom nelze nahradit ani maximálním využitím státních kompenzačních podpor Covid-19 a výzev, o něž mohla Česká unie sportu žádat.

 

Po pozitivních zkušenostech z let 2018 a 2020 ČUS opět iniciuje reprezentativní průzkum ve svých členských subjektech. On-line dotazníky distribuované prostřednictvím územních pracovišť ČUS budou určené představitelům sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Ti budou jednoduchou a rychlou formou odpovídat na otázky týkající se zejména financování sportovní činnosti klubů, následků covidové pandemie a zájmu mládeže. Při posledním průzkumu tímto způsobem získala unikátní reakce od 2 500 zástupců SK/TJ.