V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 26. 8. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 1. 9. 2021 (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to k dalšímu rozvolnění možnosti využití sportovišť.

Na základě MO služby dochází s účinností od 1. 9. 2021 00:00 hodin do odvolání k níže uvedeným omezením:

 1. Profesionální sport (sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) je umožněn ve vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez stanoveného limitu společně sportujících osob.
 2. Organizovaný amatérský sport (příprava) – umožněn bez limitace počtu společně sportujících osob venkovních i vnitřních sportovištích. V příslušném ustanovení MO služby se v případě skupinových lekcí uvádí povinnost dodržovat rozestupy 1,5 m, která je dle mého názoru směřována spíše k individuálním aktivitám ve skupinách (jóga, fitness apod.) Zásadní limitací pro konání sportovní činnosti jsou opatření týkající se kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti, a to v souladu s čl. I odst. 16 MO služby. Nadále platí, že subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat dodržování podmínek (kontrola bezinfekčnosti s frekvencí jedenkrát za sedm dní). V této souvislosti je třeba upozornit, že dle mého názoru pravidelnou kontrolu bezinfekčnosti v rámci sportovní přípravy nelze automaticky využít v rámci prokazování bezinfekčnosti při závodech, utkáních apod., jelikož tato kontrola platí pouze setkávání „neměnného kolektivu“, což dle mého názoru není případ např. fotbalového zápasu, kde se navzájem potkává vícero neměnných kolektivů. S přihlédnutím k výše uvedenému lze doporučit, aby (v případech, kdy je to organizačně možné) intervaly pravidelného testování byly nastaveny tak, aby splnily obecné lhůty dle čl. I/16, jelikož teprve tehdy lze jedno „prokazování“ využít pro účely přípravy i soutěže. Naopak prokázání bezinfekčnosti před soutěží, zápasem atd., lze využít pro účely přípravy[1].
 3. Organizovaný amatérský sport (soutěže, závody) – pořádání utkání, závodů a soutěží je umožněno obecně dle čl. I/12 MO služby (ve vztahu k divákům) a dle čl. I/13 MO služby ve vztahu ke sportovcům, rozhodčím, realizačním týmům apod., kdy je třeba dodržet stanovené podmínky jednak ve vztahu k počtu diváků (různé režimy pro do 3.000 a nad 3.000 diváků), kontrola bezinfekčnosti dle čl. I/16 MO služby. Pořadatel je povinen kontrolovat dodržování podmínek (kontrola bezinfekčnosti dle čl. I odst. 16 MO služby – diváci i sportovci atd.) a účastník je povinen dodržení podmínek prokázat.
 4. Organizátoři přípravy i soutěží jsou povinni vést evidenci zúčastněných (sportovců, rozhodčích apod.) pro účely případného epidemiologického šetření.
 5. Neorganizovaný sport (hobby sport) na venkovních sportovištích není současným zněním MO služby upraven, nicméně se lze domnívat, že bude vyžadován obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu, neboť by nedávalo logiku, aby sportovní spolek (provozovatel venkovního sportoviště) mohl svým vlastním členům umožnit sportovní činnost pouze dle stanovených pravidel a neorganizované veřejnosti pak takové sportoviště pronajmout/vypůjčit zcela bez omezení. Sportovní činnost na vnitřních sportovištích je pak upravena pouze podmínkou kontroly bezinfekčnosti a rozestupy v případě skupinových lekcí (viz výše).
 6. Bazény jsou otevřeny veřejnosti i organizovanému sportu bez omezení kapacity. Současně je třeba splnit další podmínky – kontrola bezinfekčnosti, 1,5 m rozestupy mimo koupací zóny, zajištění cirkulace vzduchu apod.
 7. Zasedání orgánů právnické osoby včetně konání voleb je možné bez horního limitu počtu osob, přičemž v případě, že počet osob bude vyšší než 20, pak musí být usazení ob jedno místo a splnit požadavky čl. I/16 MO služby.
 8. Prokazování bezinfekčnosti prostřednictvím čestného prohlášení je možné již jen v případě využití školního testování.

 

Závěry:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 x nad 3.000.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích bez omezení počtu ve skupině, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu.
 5. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 6. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 7. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.)
 8. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebetestování na místě, školní testování.

 


[1] Příklad: Fotbalový tým trénující 2x týdně se zápasy o víkendu.

Varianta A: Kontrola bezinfekčnosti je nastavena 1x týdně před tréninkem. Tuto kontrolu nelze využít pro účely zápasu, jelikož nesplňuje obecné požadavky čl. I/16, které platí v případě soutěží.

Varianta B: Kontrola bezinfekčnosti probíhá bezprostředně před utkáním. Tuto kontrolu lze využít pro účely zápasu (obecné požadavky čl. I/16) i pro účely sportovní přípravy, neboť může naplnit požadavky kontroly v sedmi denním intervalu.