Do 15. února 2021 je potřeba vyúčtovat a finančně vypořádat dotace, které získali sportovní organizace z dotační výzvy NSA COVID-Sport. Tato výzva byla určena na podporu sportovních organizací postižených pandemií koronaviru a měla tři tematické okruhy. V článku přinášíme odpovědi na některé otázky, které si mohou příjemce dotací při vyúčtovávání klást.

OBECNÉ DOTAZY

* Podle návodu a pokynů NSA máme vložit vyúčtování dotace Covid-Sport do systému, v němž byla administrována Výzva. Kde systém najdeme?

Systém najdete na stránce https://dotacesport.cz/. Na hlavní stránce je potřeba se přihlásit pomocí e-mailu a hesla. Pokud jste heslo zapomněli, můžete využít funkci „Zapomenuté heslo“.

* Vyplněnou tabulku Excel s vyúčtováním dotace (P1_VYUCTOVANI_DOTACE) máme podle pokynů vložit do systému. K tomu máme přiložit skeny v PDF formátu (úvodní strana vyúčtování, finanční vypořádání, čestná prohlášení, účetní sestava). Je potřeba zaslat vyúčtování také v papírové podobě na adresu NSA nebo do datové schránky agentury?

Ne, v papírové ani jiné podobě se už vyúčtování neposílá. Pro případ kontroly je však potřeba originály všech dokumentů k vyúčtování archivovat, a to po dobu 10 let (stejně jako daňové doklady k nákladům uvedeným v tabulce).

DOTAZY K ÚVODNÍ STRANĚ VYÚČTOVÁNÍ

* Do vyúčtování dotace v souboru „P1_VYUCTOVANI_DOTACE“ musíme na listu č. 1 „Úvodní strana“ doplnit číslo Rozhodnutí. Jak číslo Rozhodnutí vypadá a kde ho najdeme?

Číslo Rozhodnutí má formát NSA-XXXX/2020/COV/03 a je uvedeno na první stránce dokumentu Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu, a to vpravo nahoře mezi řádky: „V Praze dne ….“ a „Počet stran: …“ (vlevo je logo Národní sportovní agentury). Pozor, nezaměňte číslo Rozhodnutí s čísly jednacími uvedenými v textu Rozhodnutí.

* Do formuláře vyúčtování jsme zadali naše osmimístné IČ, které obsahuje na začátku dvě nuly, ale tyto nuly se ve formuláři neobjevují. Můžeme políčko opravit a nuly si do identifikačního čísla doplnit?

Ne, ponechejte IČ ve formátu bez nul. Podle bodu 1.2. Návodu k vyplnění formuláře nesmí příjemce dotace žádným způsobem podobu formuláře měnit.

* Na Úvodní straně vyúčtování jsme vyplnili Kraj (Praha), ale tabulka hlásí chybu. Proč?

Některé údaje v tabulce se nezadávají přímo, ale jsou vybírány z menu jako např. „Kraj“ na Úvodní straně, „Oblast podpory“ a „Typ pracovního poměru“ na Soupisu osobních nákladů. Text v řádku tudíž musí přesně odpovídat nadefinovaným položkám v menu. U „Kraje“ tedy musíte vybrat údaj z menu nebo zadat „Hlavní město Praha“. U „Oblasti podpory“ buď opět vyberete údaj z nabídky nebo zadáte velké písmeno „A“ nebo „B“ podle oblasti podpory, na kterou čerpáte dotaci. Stejně tak u „Typu pracovního poměru“ – pokud nevidíte nabídku z menu, musíte zadat přesné znění textu, tedy „Hlavní pracovní poměr (HPP)“ nebo „Dohoda o provedení práce (DPP)“ nebo „Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)“ (vše samozřejmě bez uvozovek).

DOTAZY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

* Obdrželi jsme dotaci na oblast podpory A – Provoz sportovních zařízení. V tabulce vyúčtování (soubor „P1_VYUCTOVANI_DOTACE“) na listu č. 2 budeme vyplňovat způsobilé náklady hrazené z dotace a z jiných zdrojů spolufinancování. Jaké náklady patří do řádku „Spotřebované nákupy“?

V případě, že vedete účetnictví (tzv. podvojné), budete do řádku „Spotřebované nákupy“ uvádět zejména náklady z účtu 501 – Spotřeba materiálu (způsobilými náklady jsou např. hygienické prostředky a další spotřební materiál související s provozem sportovního zařízením nebo pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízením) a 502 – Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn nebo teplo související s provozem sportovního zařízení). Mezi „Služby“ pak zahrnete např. účet 511 – Opravy a udržování nebo účet 518 – Ostatní služby (způsobilým nákladem je např. nájemné sportovního zařízení za období podpory včetně nájmu věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení, nebo provozní služby jako nezbytný úklid, svoz odpadu apod.). Do řádku „Jiné provozní náklady“ lze zahrnout třeba náklady z účtu 549 (např. pojistné související se sportovním zařízením).

DOTAZY K SOUPISU OSOBNÍCH NÁKLADŮ

* Jaké osobní náklady se vyplňují na listu č. 3 v případě, že jsme obdrželi dotaci z oblasti podpory A?

Na listu č. 3 se vyplňují náklady zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti, kteří v rozhodném období vykonávali práci, přestože sportovní areály/zařízení nebyly v provozu (činnost TJ/SK byla na základě vládních nařízení omezena nebo pozastavena). Mělo by se jednat o provozní pracovníky, jako např. správce, údržbáře, úklidové pracovníky apod., a zároveň o pracovníky, jejichž mzdu budete hradit z dotace. Osobní náklady hrazené z ostatních zdrojů spolufinancování uvádíte do buňky C3 (oblast podpory A).

* Do vyúčtování dotace budeme zahrnovat mzdové náklady na jednoho zaměstnance na HPP a dva zaměstnance na DPP. Limity, které jsou uvedeny ve Výzvě, se vztahují jen na část hrazenou z dotace, nebo i část hrazenou ze spolufinancování?

Limity na osobní náklady – 300 Kč/hod./osoba u DPP a DPČ a 50.000 Kč/měsíc/osoba u HPP – jsou platné pro celkové způsobilé náklady, tudíž pro část nákladů hrazenou z dotace i část hrazenou z ostatních zdrojů spolufinancování.

* Ve sportovním areálu máme údržbáře, který je zaměstnán na dohodu o provedení práce. Jeho hrubá mzda je 400 Kč/hod. a v období březen až květen 2020 odpracoval 75 hodin. Je to tak, že celkové osobní náklady v účetnictví budou 30.000 Kč, ale celkové způsobilé náklady pro potřeby vyúčtování budou jen 22.500 Kč?

Ano, celkové způsobilé náklady zjistíte vynásobením počtu odpracovaných hodin v rozhodném období a částky 300 Kč/hod., což je limit pro hodinovou mzdu u DPP a DPČ bez ohledu na to, zda bude mzda hrazena z dotace nebo bude zahrnuta do spoluúčasti.

* Na listu č. 3. Soupis osobních nákladů jsme vyplnili náklady hrazené z dotace i z ostatních zdrojů spolufinancování, ale osobní náklady hrazené z dotace se nepřenesli do buňky C7 na listu č. 2. Čím to může být?

Na listu č. 2 se vyplňují všechny náklady mimo těch osobních – tyto náklady se do vyúčtování přenášejí z listu č. 3. Na listu č. 2 jsou však v bílých polích (buňka C7, D7, C13 a D13) skryté vzorce, které nejsou uzamčené proti úpravám. Pokud jste omylem některý ze vzorců smazali, nebude tabulka vyúčtování správně fungovat.

DOTAZY K PŘÍLOHÁM

* Nedílnou součástí vyúčtování dotace Covid-Sport je i čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 k Pokynům pro předložení vyúčtování a finančního vypořádání se státním rozpočtem. V Návodu k vyplnění vyúčtování v online systému poskytovatele je pak uvedeno, že pokud za příjemce dotace jedná dle zakladatelského dokumentu více oprávněných osob, předloží příjemce čestná prohlášení za všechny tyto oprávněné osoby. Za náš klub jedná předseda a dva místopředsedové s tím, že v písemné podobě musí jednat vždy dva zástupci klubu společně. Znamená to, že čestné prohlášení musí podepsat každý ze 3 statutárních zástupců uvedených ve veřejném rejstříku?

Ne, čestná prohlášení vyplní a podepíšou statutární zástupci uvedení na Úvodní straně (na 1. listu souboru s vyúčtováním dotace), tzn. pokud zde uvedete předsedu a jednoho z místopředsedů, budete spolu s vyúčtováním předkládat 2 čestná prohlášení.

* K vyúčtování dotace máme přiložit účetní sestavu – měla by obsahovat jen náklady hrazené z dotace, nebo také náklady kryté z ostatních zdrojů spolufinancování (tedy spoluúčast)?

Účetní sestava musí být vyrovnaná – na straně DAL obsahuje přidělenou dotaci a na straně MÁ DÁTI obsahuje náklady hrazené z dotace, které se přesně rovnají dotaci. Náklady v účetní sestavě musí odpovídat číslům uvedeným v tabulce vyúčtování (soubor „P1_VYUCTOVANI_DOTACE“) na listu č. 2 ve sloupci C s názvem „Skutečné čerpání dotace“. Veškeré způsobilé náklady – bez ohledu na to, z jakého zdroje jsou hrazeny – musí být podloženy prvotními účetními doklady a uhrazeny nejpozději do 31.12.2020.

* Musíme k vyúčtování dotace dokládat spoluúčast?

Částku způsobilých nákladů hrazených z ostatních zdrojů spolufinancování (spoluúčast) vykazujete na listu č. 2 Vyúčtování dotace ve sloupci D s názvem „Ostatní zdroje spolufinancování“ (v souboru P1_VYUCTOVANI_DOTACE). Účetní sestavu ani prvotní doklady ze spoluúčasti nedokládáte. Pro případ kontroly však musíte mít doloženo, jak jste k číslům v tabulce došli. Tzn. pokud váš účetní program neumožňuje označit náklady ze spoluúčasti nějakým symbolem, je vhodné si připravit např. tabulku v Excelu, ve které budete mít evidenci nákladů (jednotlivých položek/dokladů) z rozhodného období hrazených z ostatních zdrojů spolufinancování.

 

zpracovala: Ing. Veronika Nešpůrková, PTÚ Praha