ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K DOTACI COVID-SPORT (AKTUALIZOVÁNO 19.6.)

Od spuštění dotačního programu COVID-SPORT se objevují dotazy k samotné výzvě i vyplňování elektronické žádosti. Zde vám přinášíme ty nejčastější – pokud odpověď na svou otázku nenaleznete, neváhejte nás kontaktovat telefonicky či písemně.

Aktualizace článku:

19.6.: přidána otázka 1.9. : Jak máme doložit „identifikaci vlastnické struktury“ do povinných příloh?

1) DOTAZY OBECNÉHO CHARAKTERU

1.1. Na internetu jsme četli, že finanční prostředky se budou rozdávat způsobem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ – jak je to ve skutečnosti?

Dotační výzva COVID-SPORT je tzv. „průběžná výzva“, tzn. pracovníci Národní sportovní agentury mohou žádosti zpracovávat postupně podle toho, v jakém pořadí přicházejí. Jednoznačnou výhodou této formy výzvy je, že na posouzení žádosti není potřeba čekat až do uzávěrkového termínu pro podávání žádostí. Vzhledem k výši alokace by se nemělo stát, že některá z podaných žádostí nebude uspokojena. Na internetových stránkách NSA budou žadatelé moci sledovat „teploměr“ – tedy informaci o průběhu odčerpání prostředků z alokace. Každopádně NSA vyzývá kluby, aby s podáváním žádosti zbytečně neotálely.

1.2. Kdy náš klub dostane peníze na účet?

Podle tiskové zprávy NSA by žadatelé měli získat finance, pokud splní podmínky, v rozmezí 3 – 4 týdnů od podání žádosti. Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude žadatel vyzván k vyslovení souhlasu s návrhem přidělené částky.

1.3. Dotace COVID-SPORT nekryje 100% z rozpočtovaných způsobilých nákladů, můžeme část nákladů ze spoluúčasti následně použít do vyúčtování dotace z programu Můj klub?

NE! Ve všech oblastech podpory COVID-SPORT je ZÁKAZ kofinancování nákladů z jiné kapitoly státního rozpočtu, jinými slovy nelze do rozpočtu vypsat náklady, které chcete uplatnit v jiných ministerských dotačních programech (Můj klub, Organizace sportu apod). Náklady vykázané jako spoluúčast můžete financovat např. z dotací městských částí či Magistrátu hl. m. Prahy a samozřejmě z vlastních zdrojů.

1.4. Co když ještě nemáme fakturu za „covidové“ období, takže nevíme přesnou částku, kterou uvést do rozpočtu v žádosti?

Žadatel nemusí mít rozpočtované náklady uhrazené v okamžiku podání žádosti (výjimku tvoří oblast podpory C, kde musí být alespoň 50 %, resp. 80 % částky nájmu uhrazeno den před podáním žádosti). Vyúčtování dotace však bude muset být vždy řádně podloženo prvotními účetními doklady uhrazenými nejpozději do 31. 12. 2020. Dle informací NSA nebude u vyúčtování nutné dodržet rozložení nákladů mezi jednotlivé položky původního rozpočtu, dotaci bude možné vyúčtovat libovolnými způsobilými náklady (ovšem včetně spoluúčasti).

1.5. Ve výzvě je zmíněný režim „veřejné podpory“ – co to je a jak to naši tělovýchovnou jednotu ovlivní?

Dle legislativy EU se jedná o podporu poskytovanou v jakékoli formě státem, která narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky. Veřejná podpora je obecně zakázána, legislativní výjimky ovšem umožňují její sporadické použití. V případě výzvy COVID-SPORT se může týkat žadatelů v oblasti podpory A a B. Žadatelé o dotace v těchto oblastech si musí zkontrolovat podmínky ve Výzvě (bod 27.) a při vyplňování žádosti na záložce „Účel podpory“ (ne)zaškrtnout pole týkající se veřejné podpory. Výše dotace ani způsobilé náklady se nemění, přidělení veřejné podpory však musí navíc odsouhlasit Komise a tuto skutečnost evidovat.

1.6. Nikde jsem nenašel ověření registrace v systému NSA – opravdu stačí jen email, jméno a příjmení?

NSA se snaží administrativu související s podáváním žádostí o dotace v rámci výzvy COVID-SPORT co nejvíce zjednodušit. Místopředseda NSA Ivo Lukš to v tiskové zprávě komentuje slovy: „Jsem přesvědčen, že žadatelé ocení interaktivní formulář. V celém formuláři funguje systém nápověd a navíc, pokud by žadatel zapomněl nějaké políčko vyplnit nebo nahrát soubor, systém mu neumožní žádost odeslat a na chybu ho upozorní.“ Výzva COVID-SPORT je založena na důvěře mezi NSA a sportovními kluby. Pokud by dotační žádost neoprávněně vyplnila cizí osoba a klub tím poškodila, vystavuje se riziku trestního oznámení.

1.7. Žádost mám vyplněnou, ale nenašel jsem, jak ji odeslat ani vytisknout, co s tím?

Dokud nemáte vyplněná všechna povinná pole ve všech záložkách žádosti, tlačítko na odeslání se vůbec nezobrazí. Teprve po kompletním vyplnění elektronického formuláře se objeví červený nápis „Odeslat žádost“ vedle tlačítka na průběžné ukládání. Žádost se podává pouze elektronicky, neobsahuje proto možnost generování náhledu k tisku. Pokud si chcete žádost stáhnout/vytisknout pro vlastní potřeby, využijte tiskové možnosti daného internetového prohlížeče nebo klávesovou zkratku Ctrl+P.

1.8. Bude Pražská tělovýchovná unie vytvářet vlastní manuál k vyplňování žádosti, jako tomu bylo např. u programu Můj klub?

Návod k vyplňování žádosti již existuje přímo od Národní sportovní agentury ve formě videomanuálu:

1.9. Jak máme doložit „identifikaci vlastnické struktury“ do povinných příloh?

Vyplňte formulář, který je přílohou Výzvy COVID-SPORT: ke stažení ZDE. Ten podepsaný naskenujte do PDF a vložte do příloh žádosti.

2) OBLAST PODPORY A – PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

2.1. Jak máme spočítat náklady na energie, když nemáme měsíční fakturaci?

Dle informací ze školení NSA se hodnota energií na dotčené období může vypočítat průměrem, nebo doložit jiným způsobem: např. pokud správce hřišť dělá pravidelně každý týden odečty, lze uznat tento podklad. Pokud ovšem klub nemá pravidelné záznamy (nemůže prokázat stejné záznamy z minulých let), musí použít průměr hodnot z faktury (hodnota spotřeby energií na faktuře / počet měsíců spotřeby = průměrná hodnota spotřeby za měsíc). Nezapomeňte, že způsobilé jsou pouze náklady, jejichž výše je v místě a čase obvyklá (např. srovnatelná s předchozím obdobím). Také je důležité myslet na to, že náklady musí být uhrazeny do 31.12.2020, tzn. v případě energií je potřeba si vyžádat před koncem roku mimořádnou fakturaci.

2.2. Jsme jízdárna a během koronaviru jsme nemohli jezdit – můžeme do spotřebního materiálu zahrnout krmivo pro koně?

Bohužel nikoli, dle informací ze školení NSA nelze koně považovat za sportovní zařízení.

2.3. V žádosti vyplňujeme náklady na zaměstnance – proč formulář sám nespočítá celkové způsobilé náklady, když povinně musíme vypsat hrubou mzdu + odpracované měsíce / u DPP hodiny?

Způsobilé náklady musí určit žadatel na základě reálně odvedené práce – pokud má např. duben 20 pracovních dní, zaměstnanec měl 6 dní dovolenou a 4 dny byl doma z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, bude způsobilým nákladem mzda za 10 dní + zákonné odvody.

3) OBLAST PODPORY B – ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ

3.1. Proč je dotace v této oblasti podpory určena na akce, které se mohou konat ještě v červenci?

Přestože nouzový stav již skončil, vláda ani ministerstvo zdravotnictví nepředstavilo pevný plán uvolňování opatření – vše se odvíjí od aktuální epidemiologické situace. Je proto pravděpodobné, že ještě i v červenci budou sportovní události probíhat v omezeném režimu.

3.2. Pravidelně pořádáme na jaře sportovní ligu, můžeme si požádat o dotaci na sérii těchto zrušených soutěží?

Bohužel nikoli, dotace z výzvy COVID-SPORT nejsou určeny na ligové soutěže, utkání pouze dvou soupeřů ani přátelské zápasy.

3.3. Ve výzvě je uvedeno, že můžeme do rozpočtu akce použít i náklady z roku 2019, ale máme již uzavřené účetnictví, co s tím?

NSA si tuto problematiku uvědomuje, a proto u dotace COVID-SPORT není povinnost vést účetní analytickou evidenci dotace. Evidenci nákladů použitých do vyúčtování dotace je možné doložit mimoúčetně.

3.4. V žádosti vyplňujeme náklady na zaměstnance – proč formulář sám nespočítá celkové způsobilé náklady, když povinně musíme vypsat hrubou mzdu + odpracované měsíce / u DPP hodiny?

Způsobilé náklady musí určit žadatel na základě reálně odvedené práce – pokud např. duben má 20 pracovních dní, zaměstnanec měl 6 dní dovolenou a 4 dny byl doma na základě překážky na straně zaměstnavatele, bude způsobilým nákladem mzda za 10 dní + zákonné odvody. Nezapomeňte, že mzdové náklady lze do rozpočtu zahrnout pouze u zcela zrušených akcí.

4) OBLAST PODPORY C – NÁJEM SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

4.1. Náš klub zaplatil nájemné za tělocvičnu a provozovatel nám za období, kdy jsme nemohli sportoviště využívat, zatím nic nevrátil – můžeme se s ním na slevě z nájemného dohodnout teprve nyní po vypsání dotační výzvy?

Ano, nicméně musíte tak učinit ještě před podáním dotační žádosti, jelikož doklad o slevě z ceny nájemného je povinná příloha – může mít formu potvrzení, faktury, dobropisu apod.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? KONTAKTUJTE NÁS:

Na základě školení a informací od NSA zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková a Ing. Pavla Šrůtová