Na jednání 23. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 452, kterým upravuje dosud nastavené podmínky pro pobyt na veřejně přístupných místech, podmínky pro omezení sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, nařízení pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, a podmínky pro účast na spolkové činnosti. Toto usnesení vlády je účinné od 24. dubna 2020 od 0:00 hodin.

Současně vláda 23. dubna přijala i usnesení č. 453, kterým se upravují dosavadní výjimky ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů. Nově povolené výjimky platí pro posilovny, tělocvičny a fitness centra, za současného splnění dalších podmínek. Toto usnesení je účinné až od 27. dubna 0:00 hodin.

K těmo dvěma usnesením bylo přijato, též 23. dubna 2020, i třetí, č. 454. Toto usnesení je účinné pouze 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod., a zakazuje, mimo jiné, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů.

Nová usnesení zmírňují dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost značně omezena.
ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad pro sportovní činnost neprofesionálních sportovců na vnitřních sportovištích. Proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454.

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

– využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

– podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

– omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

– využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova – zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.


1. Možné úlevy

a)    Daně:

Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut):

 – platby DPH:

 – platby daně z příjmů za rok 2019:
liberační balíček (zatím pouze návrh MFČR)

Více informací naleznete na těchto odkazech:

–  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

–  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

b)    Odložení zavedení poslední vlny EET
 • tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem

Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/posledni-vlna-eet-se-fakticky-odklada-37897

c)    Neuplatňování restrikcí či penále za zpožděné platby za pronájem sportovního zařízení ze strany měst či obcí a umožnění nájemcům přinejmenším pozdější platby
 • nutno konzultovat individuálně na městském (obecním úřadu) dané obce

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19


2. Úvěry a finanční výpomoci

 • v současné době je vypsán záruční úvěrový program COVID II pro podnikatele zasažené koronavirem. Příjem žádostí od 2.4. Úvěr je určen podnikatelským subjektům (v případě sportu např. komerčním fitness, wellness apod.).

Veškeré informace naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/


3. Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, informace o sociálních službách, náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti, homeworking, žádost o zprostředkování zaměstnání, zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb apod. upravuje pokyn MSPV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
 • náhrada mzdy a pracovně právní souvislosti – cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus” březen a duben 2020 https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus.pdf/f8a0f92a-3331-a34e-740c-0bf4e18ad2dc
  a k němu vydaný Manuál pro zaměstnavatele https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa
  Podávání žádostí v programu Antivirus startuje 6. dubna ve 12:00, zde je odkaz na elektronickou žádost na stránkách MPSV – https://antivirus.mpsv.cz/. MPSV vydalo videonávod, jak správně vyplnit první část žádosti https://youtu.be/IreliZBINsg. Po vyplacení mezd vyplní žadatel druhou část žádosti. Návod na vyplnění druhé části také zveřejní MPSV a má být stejně jednoduchý.
  Program ANTIVIRUS se obecně vztahuje i na sportovní spolky, neboť patří s odkazem na §109 zákoníku práce mezi zaměstnavatele v tzv. mzdové sféře. POZOR! V konkrétním případě však spolek o příspěvek z programu požádat nemůže. Jedná se o případy, kdy bude vykazovat náklady na mzdové prostředky v rámci vyúčtování poskytnuté státní dotace (MŠMT), dotace či grantu od kraje / obce atd. Pak jsou totiž jeho mzdové náklady kryty veřejnými rozpočty a program se na něj nevztahuje. Uplatněním žádosti o příspěvek by došlo ke zneužití programu se závažnými důsledky (trestný čin, porušení rozpočtové kázně).
 • Z programu ANTIVIRUS nelze čerpat příspěvek na odměny vyplacené v rámci DPČ a DPP, byť se i na tyto vztahují překážky v práci na straně zaměstnavatele.
 • K podání žádosti lze udělit plnou moc. Jedná se o řešení zejména pro případy, kdy spolek nedisponuje požadovanými prostředky elektronické komunikace (datová schránka, uznávaný elektronický podpis). Plnou moc lze udělit i jinému spolku.

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:


4. Informace pro OSVČ

Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo několik podpůrných opatření pro OSVČ.

“Ošetřovné” pro OSVČ – https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/Prominutí plateb sociálního zabezpečení – odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění od března do srpna 2020 a prominutí plateb zdravotního pojištění – odpuštění minimální povinné platby na zdravotní pojištění od března do srpna 2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-infoPřímá podpora OSVČ – podpůrné opatření pro OSVČ ve výši 25 000 Kč https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055.

Program přímé podpory OSVČ administruje Finanční správa. Na částku v nominální výši 25 000 Kč má nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění základních požadavků. Podpora je za období od 12. března do 30. dubna 2020. Informace a žádosti o podporu zde. Odpovědi na nejčastější otázky k přímé podpoře OSVČ také zde.

Upozorňujeme, že pokud je OSVČ hrazena odměna v plném rozsahu dle smluvního ujednání se sportovním svazem, s SK/TJ apod., zpravidla nebude naplněna podmínka mimořádné státní podpory tedy, že OSVČ nemohla svou činnost vykonávat zcela nebo z části nad míru obvyklou. Uvedení nepravdivých či nepřesných skutečností v čestném prohlášení může mít závažné důsledky (dotační podvod).