Druhé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 11. února v Praze.

V úvodu informoval účastníky předseda ČUS Miroslav Jansta, že představitelé České unie sportu zahájili sérii jednání s vedením Národní sportovní agentury o tom, jak mohou být střešní organizace nápomocny agentuře v koordinaci podpory a rozvoje českého sportu. Při této příležitosti ocenil skutečnost, že NSA opakovaně deklarovala, že chce využít potenciál sítě pracovišť ČUS a jejích odborníků jako svého partnera při pomoci sportovním klubům s dotacemi.

VV ČUS kladně hodnotil materiál o předběžných výsledcích hospodaření ČUS k 31. prosinci 2019, který předložil generální ředitel ekonomických agend. V rámci hlavní činnosti vykazuje zisk 2,5 milionu korun, v hospodářské běžné činnosti 12,9 milionu korun a v mimořádné hospodářské činnosti 2,4 milionu korun. Očekávaný celkový hospodářský výsledek loňského roku by tedy měl v součtu vykazovat zisk ve výši zhruba 17,8 milionu korun.

Členové výkonného výboru byli seznámeni s průběhem zahájeného exkluzivního výzkumu mezi sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami, který Česká unie sportu iniciovala opět po dvou letech. Výzkum bude ukončen na konci února, ale o velkém zájmu svědčí skutečnost, že během prvních deseti dnů do něj aktivně přispělo více než 1 500 subjektů.

Průběžná data naznačují, že drtivá většina klubů stále postrádá prostředky na kvalifikované trenéry a na provoz a údržbu svých sportovišť. Dále se ukazuje, že přes šedesát procent klubů žádalo v loňském roce prostředky z programu Můj klub, jenže více než třetina z nich dostala dotace až v listopadu nebo dokonce v prosinci. Pozitiva spočívají naopak v tom, že klubům narůstá členská základna dětí a oproti předešlému průzkumu se méně klubů potýká s existenčními finančními problémy. Většina klubů také využívá administrativních služeb územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu. Po vyhodnocení průzkumu budou data prezentována médiím a veřejnosti.

V dalším jednání VV ČUS schválil závěrečnou zprávu o realizaci projektu ČUS Sportuj s námi v roce 2019 a současně i seznam akcí na březen 2020. V minulém roce obsahoval kalendář projektu 512 sportovních událostí v 62 druzích sportu. Zapojilo se do nich celkem 209 000 aktivních účastníků – z toho 117 000 bylo mladších osmnácti let.

Zájem pořadatelů o zapojení do projektu ČUS Sportuj s námi byl vysoký také v roce 2020, do uzávěrky se jich přihlásilo 755. Vzhledem k tomu, že dosud není známa oficiální výše alokace dotačního programu Ministerstva školství, VV ČUS navrhl zařadit akce zatím jen do konce měsíce března. Návrh na rozdělení finančních příspěvků organizátorům vybraných akcí bude záviset na výši dotace z MŠMT a po ukončení jednání s dalšími podporovateli projektu. Předložení návrhu rozsahu akcí pro rok 2020 se předpokládá na dubnovém zasedání výkonného výboru.

VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS projednal podklady k činnosti společnosti a schválil její výsledek hospodaření za období 1. září 2018 až 31. srpen 2019, který je poprvé v historii ziskový.

Autor: KT ČUS