Letošní deváté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 12. listopadu v Praze.

V úvodu jednání informoval místopředseda ČUS Marek Hájek o první oficiální prezentaci záměrů a činnosti nově ustavené Národní sportovní agentury, kterou přednesli její představitelé – předseda Milan Hnilička a místopředseda Ivo Lukš – 7. listopadu v aule ČUS na Strahově v rámci programu celostátní porady zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot ČUS. Současně ocenil profesionální úroveň obsahu této prezentace, deklarovaný příslib agentury pomoci v rozvoji českého sportu i předpokládanou spolupráci s ČUS. Tlumočil také velice pozitivní ohlasy účastníků porady na první oficiální představení agentury a uvedl, že představitelé agentury seznámí se svými plány a vizemi 14. listopadu i předsedy národních sportovních svazů.

Marek Hájek dále informoval členy VV ČUS o přípravě metodické pomoci zhruba 350 sportovním klubům, které byly v letošním roce v rámci dotačního programu Můj klub odmítnuty. ČUS zastává názor, že pokud bylo důvodem odmítnutí nevyrovnání se státním rozpočtem, jedná se ze strany ministerstva o neoprávněný postup. Klubům bude nabídnut možný postup, jakým způsobem se proti takovému rozhodnutí bránit.

VV ČUS rovněž vyslechl zprávu o činnosti poradních orgánů za uplynulé období. V současné době má VV ČUS pro svou práci k dispozici tyto poradní orgány: Legislativní radu VV ČUS, Komisi VV ČUS pro strategii péče o SK/TJ a pro spolupráci se samosprávami, Komisi VV ČUS pro podporu činnosti sportovních svazů, Komisi pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS, Komisi VV ČUS pro přípravu nového sídla ČUS a Komisi sportovně ekonomických analýz a strategií VV ČUS.

V dalším jednání VV ČUS schválil strukturu a rozsah žádosti o poskytnutí státní dotace pro rok 2020 z programu MŠMT určeného na Podporu zastřešujících sportovních organizací. Celková výše požadované dotace dosahuje částky 149 milionů korun, přičemž hlavní důraz je kladen na zabezpečení provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu (SCS). Ta působí ve čtrnácti krajích a pětasedmdesáti okresech České republiky a poskytují odborný servis a poradenství sportovním klubům v rámci jednotlivých regionů. ČUS pro ně požaduje 93 milionů korun, což představuje zhruba milion korun na jedno SCS. Tyto prostředky jsou určené na nájmy kanceláří, platby energií nebo platy, ale dlouhodobě neumožňují získávat nové manažery, ani žádný další rozvoj SCS, která tak často fungují jen díky obětavosti svých pracovníků.

VV ČUS přijal pozitivně zprávu o hospodaření ČUS v období ledna až září 2019. Výsledky hospodářské činnosti jsou lepší v porovnání s plánem o 2,46 milionu korun a při započtení nákladů na neuplatněné DPH činí reálný hospodářský výsledek k 30. září zisk 15,63 milionu korun. Při této příležitosti poděkoval předseda ČUS Miroslav Jansta všem manažerům zodpovědným za provoz hospodářských středisek ČUS za jejich práci i výsledky v tomto roce. Na základě skutečnosti, že ČUS disponuje volnými vlastními zdroji, schválil VV ČUS poskytnutí příspěvku ve výši 1,45 milionu korun Okresním organizacím ČUS.

VV ČUS dále upozornil na povinnosti sportovních spolků z hlediska zápisů do veřejných i jiných rejstříků, neboť za případné nedostatky mohou být citelně sankcionovány. Informace budou distribuovány členským subjektům ČUS a jsou zveřejňovány ve Zpravodaji ČUS